• පැලවත්ත නගරයට කිලෝමීටර් පහක් දුරින් අක්කර 10 ක සින්නක්කර තේ ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.
  • * මාර්ග පහසුකම් සහිතයි.
  • * දලු කිලො 5800 ත් 7000 ත් අතර ප්‍රමාණයක් කැඩේ.
  • * මිල ලක්ශ 325
  • මිලගනන් සාකච්ඡා කරගත හැකිය.
  • ගැනුම්කරුවන් පමනක් කතා කරන්න