• – ලක්ෂ 33 , හොරණ
  • -සාමාන්‍ය නිවස සහිත ඉඩම විකිනීමට
  • – කනන්වල, හොරණ
  • – නිස්කලංක පරිසරය
  • – ⁣හොරණ, පාදුක්ක ප්‍රධාන පාර පෙනෙන දුරින්
  • -සාදාගෙන යන නිවස.නිදන කාමර 1, සාලය, මුළුතැන්ගෙය , බාත් රෑම්.
  • -පර්චස් 10
  • – හතරැස් ඉඩම
  • -අඩි 12 පාර -ජලය , විදුලිය
  • – හොරණට විනාඩි 10